Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Paneller

Panel Adı: Dijital Çağda Öğretmenlik: “Bir de Buradan Bak!”

Moderatör:
 

Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt
Anadolu Üniversitesi


Panelistler:
 

Prof. Dr. Ahmet Naci Çoklar
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Çuhadar
Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Kerem Kılıçer
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Panel Özeti:
Teknolojinin değişim gücü ve toplumu dönüştürme hızı insanoğlunun daha önceki dönemlerde yaşamadığı bir deneyime işaret etmektedir. Küreselleşme ve çok kültürlülük temelinde oluşan ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı dinamikler günümüz bireylerine okullarda kazandırılması istenen becerileri de farklılaştırmıştır. Bu durum bir kültürlenme süreci olarak eğitimi bu yeni dijital dönüşümün en belirgin biçimde ortaya çıktığı alanlardan birisi haline getirmiştir. X kuşağına mensup müdürlerinin yönettiği; Y kuşağı öğretmenlerin, Z ve Alfa kuşağındaki öğrencileri yetiştirdiği okullar da bu değişimden payını almıştır. Dolayısıyla öğrenme-öğretme süreçlerinin temel öznelerinden birisi olan öğretmenlerin geçmiş öğrenmeleri ve mevcut bilgileri ile 21. yy öğrencilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri artık çok da olanaklı görünmemektedir. Temel unsurunu insanın oluşturduğu eğitim süreçlerinde dijital çağ gereksinimleri ile başa çıkabilmek için gerekli stratejilerin dijital çağ öğretmenleri tarafından bilinmesi ve uygulanması önemlidir. Nitekim geleneksel öğretim programları kapsamında öğretmeye aşina olan ve dönüşüme ayak uyduramayan öğretmenlerinin yeni döneminin karmaşıklığı, değişkenliği, muğlaklığı ve belirsizliği ile karşı karşıya kalacakları açıktır. Öte yandan, dijital çağın eğitim sistemleri üzerindeki güncel beklenti ve gereksinimlerinin, işlev ve çeşitlilik temelinde sürekli yenilenen teknolojileri takip etme ihtiyacı içerisinde olan öğretmenler üzerinde zaman zaman yorucu ve yıpratıcı etkisine de odaklanmak gerekmektedir. Bu bağlamda, dijital çağ öğretmenleri için öngörülen yeni sorumluluklar ve yeterlikler panel kapsamında eleştirel bir bakış açısı ile tartışılacak, teknolojinin eğitsel potansiyeli ve olası kullanım biçimleri olası farklı yönleriyle ele alınacaktır.

____________________________________


Panel Adı: Oyun Tabanlı Eğitsel Ortamlarda Uyarlama: KodlaRobo

Moderatör:

Prof. Dr. Abdullah Kuzu
Antalya AKEV Üniversitesi


Panelistler:

Prof.Dr. Hasan Karal
Trabzon Üniversitesi
Doç.Dr. Ali Kürşat Erümit
Trabzon Üniversitesi

Öğretmen Erhan Çiftçi
MEB


____________________________________